Vishnu Sahasranamam Lyrics In Tamil (விஷ்ணு சஹஸ்ரநாமம் தமிழில் பாடல் வரிகள்)


Vishnu Sahasranamam Lyrics In Tamil (விஷ்ணு சஹஸ்ரநாமம் தமிழில் பாடல் வரிகள்)

விஷ்ணு சஹஸ்ரநாமம் என்பது விஷ்ணுவின் 1,000 பெயர்களைக் கொண்ட ஒரு சமஸ்கிருதப் பாடல். விஷ்ணு இந்து மதத்தின் முக்கிய தெய்வங்களில் ஒருவர் மற்றும் வைணவத்தில் உச்ச கடவுள். இது இந்து மதத்தில் மிகவும் புனிதமான மற்றும் பிரபலமான ஸ்தோத்திரங்களில் ஒன்றாகும்.

விஷ்ணு சஹஸ்ரநாமம் மகாபாரத காவியத்தின் அனுஷாசன் பர்வாவில் காணப்படுகிறது. விஷ்ணுவின் 1,000 பெயர்களின் மிகவும் பிரபலமான பதிப்பு இதுவாகும். மற்ற பதிப்புகள் பத்ம புராணம், ஸ்கந்த புராணம் மற்றும் கருட புராணத்தில் உள்ளன. சுந்தர் குட்கா உரையில் ஒரு சீக்கிய பதிப்பும் உள்ளது.

Vishnu Sahasranamam Lyrics In Tamil (விஷ்ணு சஹஸ்ரநாமம் தமிழில் பாடல் வரிகள்) இந்த கட்டுரையில் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. அமைதியான மற்றும் மகிழ்ச்சியான இதயத்துடன் அவற்றைப் படிக்கவும்.

Vishnu Sahasranamam Lyrics (विष्णु सहस्रनामम लिरिक्स) Vishnu Sahasranamam Lyrics In Kannada (ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮದ ಸಾಹಿತ್ಯ) Vishnu Sahasranamam Lyrics In Tamil (விஷ்ணு சஹஸ்ரநாமம் தமிழில் பாடல் வரிகள்)

Table of Contents (विषयसूची)

[LYRICS] – Vishnu Sahasranamam Lyrics In Tamil (விஷ்ணு சஹஸ்ரநாமம் தமிழில் பாடல் வரிகள்)

ஸுக்லாம்பரதரம் விஷ்ணும் ஸஸிவர்ணம் சதுர்புஜம்
ப்ரஸன்னவதனம் த்யாயேத் ஸர்வ விக்னோபஸாம்தயே (1)

யஸ்யத்விரதவக்த்ராத்யாஃ பாரிஷத்யாஃ பரஸ்ஸதம்
விக்னம் னிக்னம்தி ஸததம் விஷ்வக்ஸேனம் தமாஸ்ரயே (2)

வ்யாஸம் வஸிஷ்ட னப்தாரம் ஸக்தேஃ பௌத்ரமகல்மஷம்
பராஸராத்மஜம் வம்தே ஸுகதாதம் தபோனிதிம் (3)

வ்யாஸாய விஷ்ணு ரூபாய வ்யாஸரூபாய விஷ்ணவே
னமோ வை ப்ரஹ்மனிதயே வாஸிஷ்டாய னமோ னமஃ (4)

அவிகாராய ஸுத்தாய னித்யாய பரமாத்மனே
ஸதைக ரூப ரூபாய விஷ்ணவே ஸர்வஜிஷ்ணவே (5)

யஸ்ய ஸ்மரணமாத்ரேண ஜன்ம ஸம்ஸார பம்தனாத்
விமுச்யதே னமஸ்தஸ்மை விஷ்ணவே ப்ரபவிஷ்ணவே (6)

ஓம் னமோ விஷ்ணவே ப்ரபவிஷ்ணவே

ஸ்ரீ வைஸம்பாயன உவாச – Vishnu Sahasranamam Lyrics In Tamil (விஷ்ணு சஹஸ்ரநாமம் தமிழில் பாடல் வரிகள்)

ஸ்ருத்வா தர்மா னஸேஷேண பாவனானி ச ஸர்வஸஃ
யுதிஷ்டிரஃ ஸாம்தனவம் புனரேவாப்ய பாஷத (7)

யுதிஷ்டிர உவாச – Vishnu Sahasranamam Lyrics In Tamil (விஷ்ணு சஹஸ்ரநாமம் தமிழில் பாடல் வரிகள்)

கிமேகம் தைவதம் லோகே கிம் வா‌உப்யேகம் பராயணம்
ஸ்துவம்தஃ கம் கமர்சம்தஃ ப்ராப்னுயுர்-மானவாஃ ஸுபம் (8)

கோ தர்மஃ ஸர்வதர்மாணாம் பவதஃ பரமோ மதஃ
கிம் ஜபன்-முச்யதே ஜன்துர்-ஜன்மஸம்ஸார பம்தனாத் (9)

ஸ்ரீ பீஷ்ம உவாச – Vishnu Sahasranamam Lyrics In Tamil (விஷ்ணு சஹஸ்ரநாமம் தமிழில் பாடல் வரிகள்)

ஜகத்ப்ரபும் தேவதேவ மனம்தம் புருஷோத்தமம்
ஸ்துவன்னாம ஸஹஸ்ரேண புருஷஃ ஸததோத்திதஃ (10)

தமேவ சார்சயன்னித்யம் பக்த்யா புருஷமவ்யயம்
த்யாயன் ஸ்துவன்னமஸ்யம்ஸ்ச யஜமானஸ்தமேவ ச (11)

அனாதி னிதனம் விஷ்ணும் ஸர்வலோக மஹேஸ்வரம்
லோகாத்யக்ஷம் ஸ்துவன்னித்யம் ஸர்வ துஃகாதிகோ பவேத் (12)

ப்ரஹ்மண்யம் ஸர்வ தர்மஜ்ஞம் லோகானாம் கீர்தி வர்தனம்
லோகனாதம் மஹத்பூதம் ஸர்வபூத பவோத்பவம் (13)

ஏஷ மே ஸர்வ தர்மாணாம் தர்மோ‌உதிக தமோமதஃ
யத்பக்த்யா பும்டரீகாக்ஷம் ஸ்தவைரர்சேன்னரஃ ஸதா (14)

பரமம் யோ மஹத்தேஜஃ பரமம் யோ மஹத்தபஃ
பரமம் யோ மஹத்-ப்ரஹ்ம பரமம் யஃ பராயணம் (15)

பவித்ராணாம் பவித்ரம் யோ மம்களானாம் ச மம்களம்
தைவதம் தேவதானாம் ச பூதானாம் யோ‌உவ்யயஃ பிதா (16)

யதஃ ஸர்வாணி பூதானி பவன்த்யாதி யுகாகமே
யஸ்மிம்ஸ்ச ப்ரலயம் யாம்தி புனரேவ யுகக்ஷயே (17)

தஸ்ய லோக ப்ரதானஸ்ய ஜகன்னாதஸ்ய பூபதே
விஷ்ணோர்னாம ஸஹஸ்ரம் மே ஸ்ருணு பாப பயாபஹம் (18)

யானி னாமானி கௌணானி விக்யாதானி மஹாத்மனஃ
றுஷிபிஃ பறுகீதானி தானி வக்ஷ்யாமி பூதயே (19)

றுஷிர்னாம்னாம் ஸஹஸ்ரஸ்ய வேதவ்யாஸோ மஹாமுனிஃ
சம்தோ‌உனுஷ்டுப் ததா தேவோ பகவான் தேவகீஸுதஃ (20)

அம்றுதாம் ஸூத்பவோ பீஜம் ஸக்திர்-தேவகி னம்தனஃ
த்ரிஸாமா ஹ்றுதயம் தஸ்ய ஸாம்த்யர்தே வினியுஜ்யதே (21)

விஷ்ணும் ஜிஷ்ணும் மஹாவிஷ்ணும் ப்ரபவிஷ்ணும் மஹேஸ்வரம்
அனேகரூப தைத்யாம்தம் னமாமி புருஷோத்தமம் (22)

பூர்வன்யாஸஃ – Vishnu Sahasranamam Lyrics In Tamil (விஷ்ணு சஹஸ்ரநாமம் தமிழில் பாடல் வரிகள்)

அஸ்ய ஸ்ரீ விஷ்ணோர்திவ்ய ஸஹஸ்ரனாம ஸ்தோத்ர மஹாமன்த்ரஸ்ய

ஸ்ரீ வேத வ்யாஸோ பகவான் றுஷிஃ
அனுஷ்டுப் சம்தஃ
ஸ்ரீ மஹாவிஷ்ணுஃ பரமாத்மா ஸ்ரீமன்னாராயணோ தேவதா
அம்றுதாம் ஸூத்பவோ பானுரிதி பீஜம்
தேவகீ னம்தனஃ ஸ்ரஷ்டேதி ஸக்திஃ
உத்பவஃ, க்ஷோபணோ தேவ இதி பரமோமம்த்ரஃ
ஸம்கப்றுன்னம்தகீ சக்ரீதி கீலகம்
ஸாங்க தன்வா கதாதர இத்யஸ்த்ரம்
ரதாம்க பாணி ரக்ஷோப்ய இதி னேத்ரம்
த்ரிஸாமா ஸாமகஃ ஸாமேதி கவசம்
ஆனம்தம் பரப்ரஹ்மேதி யோனிஃ
றுதுஃ ஸுதர்ஸனஃ கால இதி திக்பம்தஃ

ஸ்ரீ விஸ்வரூப இதி த்யானம்
ஸ்ரீ மஹாவிஷ்ணு ப்ரீத்யர்தே ஸஹஸ்ர னாம ஜபே வினியோகஃ

கரன்யாஸஃ – Vishnu Sahasranamam Lyrics In Tamil (விஷ்ணு சஹஸ்ரநாமம் தமிழில் பாடல் வரிகள்)

விஸ்வம் விஷ்ணுர்-வஷட்கார இத்யம்குஷ்டாப்யாம் னமஃ
அம்றுதாம் ஸூத்பவோ பானுரிதி தர்ஜனீப்யாம் னமஃ
ப்ரஹ்மண்யோ ப்ரஹ்மக்றுத் ப்ரஹ்மேதி மத்யமாப்யாம் னமஃ
ஸுவர்ணபிம்து ரக்ஷோப்ய இதி அனாமிகாப்யாம் னமஃ
னிமிஷோ‌உனிமிஷஃ ஸ்ரக்வீதி கனிஷ்டிகாப்யாம் னமஃ
ரதாம்கபாணி ரக்ஷோப்ய இதி கரதல கரப்றுஷ்டாப்யாம் னமஃ

அம்கன்யாஸஃ – Vishnu Sahasranamam Lyrics In Tamil (விஷ்ணு சஹஸ்ரநாமம் தமிழில் பாடல் வரிகள்)

ஸுவ்ரதஃ ஸுமுகஃ ஸூக்ஷ்ம இதி ஜ்ஞானாய ஹ்றுதயாய னமஃ
ஸஹஸ்ரமூர்திஃ விஸ்வாத்மா இதி ஐஸ்வர்யாய ஸிரஸே ஸ்வாஹா
ஸஹஸ்ரார்சிஃ ஸப்தஜிஹ்வ இதி ஸக்த்யை ஸிகாயை வஷட்
த்ரிஸாமா ஸாமகஸ்ஸாமேதி பலாய கவசாய ஹும்
ரதாம்கபாணி ரக்ஷோப்ய இதி னேத்ராப்யாம் வௌஷட்
ஸாங்கதன்வா கதாதர இதி வீர்யாய அஸ்த்ராயபட்
றுதுஃ ஸுதர்ஸனஃ கால இதி திக்பம்தஃ

த்யானம் – Vishnu Sahasranamam Lyrics In Tamil (விஷ்ணு சஹஸ்ரநாமம் தமிழில் பாடல் வரிகள்)

க்ஷீரோதன்வத் ப்ரதேஸே ஸுசிமணி விலஸத் ஸைகதே மௌக்திகானாம்
மாலாக்லுப்தா ஸனஸ்தஃ ஸ்படிகமணி னிபைர்-மௌக்திகைர்-மம்டிதாம்கஃ
ஸுப்ரைரப்ரை ரதப்ரை ருபரிவிரசிதைர்-முக்த பீயூஷ வர்ஷைஃ
ஆனம்தீ னஃ புனீயா தரினலின கதா ஸம்கபாணிர்-முகும்தஃ (1)

பூஃ பாதௌ யஸ்ய னாபிர்-வியதஸுர னிலஸ்சம்த்ர ஸூர்யௌ ச னேத்ரே
கர்ணாவாஸாஃ ஸிரோத்யௌர்-முகமபி தஹனோ யஸ்ய வாஸ்தேய மப்திஃ
அம்தஸ்தம் யஸ்ய விஸ்வம் ஸுர னரகககோ போகி கம்தர்வ தைத்யைஃ
சித்ரம் ரம் ரம்யதே தம் த்ரிபுவன வபுஸம் விஷ்ணுமீஸம் னமாமி (2)

ஓம் னமோ பகவதே வாஸுதேவாய !

ஸான்தாகாரம் புஜகஸயனம் பத்மனாபம் ஸுரேஸம்
விஸ்வாதாரம் ககன ஸத்றுஸம் மேகவர்ணம் ஸுபாம்கம்
லக்ஷ்மீகாம்தம் கமலனயனம் யோகி ஹ்றுத்த்யான கம்யம்
வம்தே விஷ்ணும் பவ பய ஹரம் ஸர்வ லோகைக னாதம் (3)

மேக ஸ்யாமம் பீத கௌஸேய வாஸம் ஸ்ரீவத்ஸாகம் கௌஸ்துபோத்பாஸிதாம்கம்
புண்யோபேதம் பும்டரீகாயதாக்ஷம் விஷ்ணும் வம்தே ஸர்வலோகைக னாதம் (4)

னமஃ ஸமஸ்த பூதானாம் ஆதி பூதாய பூப்றுதே
அனேகரூப ரூபாய விஷ்ணவே ப்ரபவிஷ்ணவே (5)

ஸஸம்கசக்ரம் ஸகிரீட கும்டலம் ஸபீதவஸ்த்ரம் ஸரஸீருஹேக்ஷணம்
ஸஹார வக்ஷஃஸ்தல ஸோபி கௌஸ்துபம் னமாமி விஷ்ணும் ஸிரஸா சதுர்புஜம் (6)

சாயாயாம் பாரிஜாதஸ்ய ஹேமஸிம்ஹாஸனோபரி
ஆஸீனமம்புதஸ்யாம மாயதாக்ஷ மலம்க்றுதம் (7)

சம்த்ரானனம் சதுர்பாஹும் ஸ்ரீவத்ஸாம்கித வக்ஷஸம்
ருக்மிணீ ஸத்யபாமாப்யாம் ஸஹிதம் க்றுஷ்ணமாஸ்ரயே (8)

பம்சபூஜ – Vishnu Sahasranamam Lyrics In Tamil (விஷ்ணு சஹஸ்ரநாமம் தமிழில் பாடல் வரிகள்)

லம் – ப்றுதிவ்யாத்மனே கம்தம் ஸமர்பயாமி
ஹம் – ஆகாஸாத்மனே புஷ்பைஃ பூஜயாமி
யம் – வாய்வாத்மனே தூபமாக்ராபயாமி
ரம் – அக்ன்யாத்மனே தீபம் தர்ஸயாமி
வம் – அம்றுதாத்மனே னைவேத்யம் னிவேதயாமி
ஸம் – ஸர்வாத்மனே ஸர்வோபசார பூஜா னமஸ்காரான் ஸமர்பயாமி

ஸ்தோத்ரம் – Vishnu Sahasranamam Lyrics In Tamil (விஷ்ணு சஹஸ்ரநாமம் தமிழில் பாடல் வரிகள்)

ஹரிஃ ஓம்

விஸ்வம் விஷ்ணுர்-வஸட்காரோ பூதபவ்ய பவத் ப்ரபுஃ
பூதக்றுத் பூதப்றுத்-பாவோ பூதாத்மா பூத பாவனஃ (1)

பூதாத்மா பரமாத்மா ச முக்தானாம் பரமாகதிஃ
அவ்யயஃ புருஷஃ ஸாக்ஷீ க்ஸேத்ரஜ்ஞோ‌உக்ஷர ஏவ ச (2)

யோகோ யோக விதாம் னேதா ப்ரதான புருஷேஸ்வரஃ
னாரஸிம்ஹவபுஃ ஸ்ரீமான் கேஸவஃ புருஷோத்தமஃ (3)

ஸர்வஃ ஸர்வஃ ஸிவஃ ஸ்த்ராணுர்-பூதாதிர்-னிதிரவ்யயஃ
ஸம்பவோ பாவனோ பர்தா ப்ரபவஃ ப்ரபுரீஸ்வரஃ (4)

ஸ்வயம்பூஃ ஸம்புராதித்யஃ புஷ்கராக்ஷோ மஹாஸ்வனஃ
அனாதி னிதனோ தாதா விதாதா தாதுருத்தமஃ (5)

அப்ரமேயோ ஹ்றுஷீகேஸஃ பத்மனாபோ‌உமரப்ரபுஃ
விஸ்வகர்மா மனுஸ்த்வஷ்டா ஸ்தவிஷ்டஃ ஸ்தவிரோ த்ருவஃ (6)

அக்ராஹ்யஃ ஸாஸ்வதோ க்றுஷ்ணோ லோஹிதாக்ஷஃ ப்ரதர்தனஃ
ப்ரபூத-ஸ்த்ரிககுப்தாம பவித்ரம் மம்கலம் பரம் (7)

ஈஸானஃ ப்ராணதஃ ப்ராணோ ஜ்யேஷ்டஃ ஸ்ரேஷ்டஃ ப்ரஜாபதிஃ
ஹிரண்யகர்போ பூகர்போ மாதவோ மதுஸூதனஃ (8)

ஈஸ்வரோ விக்ரமீதன்வீ மேதாவீ விக்ரமஃ க்ரமஃ
அனுத்தமோ துராதர்ஷஃ க்றுதஜ்ஞஃ க்றுதிராத்மவான் (9)

ஸுரேஸஃ ஸரணம் ஸர்ம விஸ்வரேதாஃ ப்ரஜாபவஃ
அஹ-ஸ்ஸம்வத்ஸரோ வ்யாளஃ ப்ரத்யயஃ ஸர்வ தர்ஸனஃ (10)

அஜ-ஸ்ஸர்வேஸ்வரஃ ஸித்தஃ ஸித்திஃ ஸர்வாதிரச்யுதஃ
வ்றுஷா கபிரமேயாத்மா ஸர்வயோக வினிஸ்றுதஃ (11)

வஸுர்-வஸுமனாஃ ஸத்யஃ ஸமாத்மா-ஸ்ஸம்மிதஃ ஸமஃ
அமோகஃ பும்டரீகாக்ஷோ வ்றுஷகர்மா வ்றுஷாக்றுதிஃ (12)

ருத்ரோ பஹுஸிரா பப்ருர்-விஸ்வயோனிஃ ஸுசிஸ்ரவாஃ
அம்றுதஃ ஸாஸ்வத ஸ்தாணுர்-வராரோஹோ மஹாதபாஃ (13)

ஸர்வகஃ ஸர்வ வித்பானுர்-விஷ்வக்ஸேனோ ஜனார்தனஃ
வேதோ வேத விதவ்யம்கோ வேதாம்கோ வேதவித்-கவிஃ (14)

லோகாத்யக்ஷஃ ஸுராத்யக்ஷோ தர்மாத்யக்ஷஃ க்றுதாக்றுதஃ
சதுராத்மா சதுர்-வ்யூஹஃ சதுர்தம்ஷ்ட்ரஃ சதுர்புஜஃ (15)

ப்ராஜிஷ்னுர்-போஜனம் போக்தா ஸஹிஷ்னுர்-ஜகதாதிஜஃ
அனகோ விஜயோ ஜேதா விஸ்வயோனிஃ புனர்வஸுஃ (16)

உபேம்த்ரோ வாமனஃ ப்ராம்ஸுரமோகஃ ஸுசிரூர்ஜிதஃ
அதீம்த்ரஃ ஸம்க்ரஹஃ ஸர்கோ த்றுதாத்மா னியமோ யமஃ (17)

வேத்யோ வைத்யஃ ஸதாயோகீ வீரஹா மாதவோ மதுஃ
அதீம்த்ரியோ மஹாமாயோ மஹோத்ஸாஹோ மஹாபலஃ (18)

மஹாபுத்திர்-மஹாவீர்யோ மஹாஸக்திர்-மஹாத்யுதிஃ
அனிர்-தேஸ்யவபுஃ ஸ்ரீமானமேயாத்மா மஹாத்ரி த்றுக்ஃ (19)

மஹேஸ்வாஸோ மஹீபர்தா ஸ்ரீனிவாஸஃ ஸதாம்கதிஃ
அனிருத்தஃ ஸுரானம்தோ கோவிம்தோ கோவிதாம் பதிஃ (20)

மரீசிர்-தமனோ ஹம்ஸஃ ஸுபர்னோ புஜகோத்தமஃ
ஹிரண்யனாபஃ ஸுதபாஃ பத்மனாபஃ ப்ரஜாபதிஃ (21)

அம்றுத்யுஃ ஸர்வத்றுக்-ஸிம்ஹஃ ஸம்தாதா ஸம்திமான் ஸ்திரஃ
அஜோ துர்மர்ஷணஃ ஸாஸ்தா விஸ்ருதாத்மா ஸுராரிஹா (22)

குருர்-குருதமோ தாமஃ ஸத்ய-ஸ்ஸத்ய பராக்ரமஃ
னிமிஷோ‌உனிமிஷஃ ஸ்ரக்வீ வாசஸ்பதி ருதாரதீஃ (23)

அக்ரணீஃ க்ராமணீஃ ஸ்ரீமான் ன்யாயோனேதா ஸமீரணஃ
ஸஹஸ்ரமூர்தா விஸ்வாத்மா ஸஹஸ்ராக்ஷஃ ஸஹஸ்ரபாத் (24)

ஆவர்தனோ னிவ்றுத்தாத்மா ஸம்வ்றுதஃ ஸம்ப்ரமர்தனஃ
அஹஃ ஸம்வர்தகோ வஹ்னி-ரனிலோ தரணீதரஃ (25)

ஸுப்ரஸாதஃ ப்ரஸன்னாத்மா விஸ்வத்றுக்-விஸ்வபுக்-விபுஃ
ஸத்கர்தா ஸத்க்றுதஃ ஸாதுர்-ஜஹ்னுர்-னாராயணோ னரஃ (26)

அஸம்க்யேயோ‌உப்ரமேயாத்மா விஸிஷ்டஃ ஸிஷ்ட க்றுச்சுசிஃ
ஸித்தார்தஃ ஸித்த ஸம்கல்பஃ ஸித்திதஃ ஸித்தி ஸாதனஃ (27)

வ்றுஷாஹீ வ்றுஷபோ விஷ்ணுர்-வ்றுஷபர்வா வ்றுஷோதரஃ
வர்தனோ வர்தமானஸ்ச விவிக்தஃ ஸ்ருதிஸாகரஃ (28)

ஸுபுஜோ துர்தரோ வாக்மீ மஹேம்த்ரோ வஸுதோ வஸுஃ
னைகரூபோ ப்றுஹத்-ரூபஃ ஸிபிவிஷ்டஃ ப்ரகாஸனஃ (29)

ஓஜஸ்தேஜோ த்யுதிதரஃ ப்ரகாஸாத்மா ப்ரதாபனஃ
றுத்தஃ ஸ்பஷ்டாக்ஷரோ மம்த்ர-ஸ்சம்த்ராம்ஸுர்-பாஸ்கரத்யுதிஃ (30)

அம்றுதாம் ஸூத்பவோ பானுஃ ஸஸபிம்துஃ ஸுரேஸ்வரஃ
ஔஷதம் ஜகதஃ ஸேதுஃ ஸத்யதர்ம பராக்ரமஃ (31)

பூதபவ்ய பவன்னாதஃ பவனஃ பாவனோ‌உனலஃ
காமஹா காமக்றுத்-காம்தஃ காமஃ காமப்ரதஃ ப்ரபுஃ (32)

யுகாதி க்றுத்யுகாவர்தோ னைகமாயோ மஹாஸனஃ
அத்றுஸ்யோ வ்யக்தரூபஸ்ச ஸஹஸ்ரஜிதனம்தஜித் (33)

இஷ்டோ‌உவிஸிஷ்டஃ ஸிஷ்டேஷ்டஃ ஸிகம்டீ னஹுஷோ வ்றுஷஃ
க்ரோதஹா க்ரோத க்றுத்கர்தா விஸ்வபாஹுர்-மஹீதரஃ (34)

அச்யுதஃ ப்ரதிதஃ ப்ராணஃ ப்ராணதோ வாஸவானுஜஃ
அபாம் னிதிரதிஷ்டான மப்ரமத்தஃ ப்ரதிஷ்டிதஃ (35)

ஸ்கம்தஃ ஸ்கம்ததரோ துர்யோ வரதோ வாயுவாஹனஃ
வாஸுதேவோ ப்றுஹத்-பானுராதிதேவஃ புரம்தரஃ (36)

அஸோகஸ்தாரண ஸ்தாரஃ ஸூரஃ ஸௌரிர்-ஜனேஸ்வரஃ
அனுகூலஃ ஸதாவர்தஃ பத்மீ பத்ம னிபேக்ஷணஃ (37)

பத்மனாபோ‌உரவிம்தாக்ஷஃ பத்மகர்பஃ ஸரீரப்றுத்
மஹர்திர்-றுத்தோ வ்றுத்தாத்மா மஹாக்ஷோ கருடத்வஜஃ (38)

அதுலஃ ஸரபோ பீமஃ ஸமயஜ்ஞோ ஹவிர்ஹரிஃ
ஸர்வலக்ஷண லக்ஷண்யோ லக்ஷ்மீவான் ஸமிதிம்ஜயஃ (39)

விக்ஷரோ ரோஹிதோ மார்கோ ஹேதுர்-தாமோதரஃ ஸஹஃ
மஹீதரோ மஹாபாகோ வேகவான மிதாஸனஃ (40)

உத்பவஃ, க்ஷோபணோ தேவஃ ஸ்ரீகர்பஃ பரமேஸ்வரஃ
கரணம் காரணம் கர்தா விகர்தா கஹனோ குஹஃ (41)

வ்யவஸாயோ வ்யவஸ்தானஃ ஸம்ஸ்தானஃ ஸ்தானதோ த்ருவஃ
பர்திஃ பரமஸ்பஷ்டஃ துஷ்டஃ புஷ்டஃ ஸுபேக்ஷணஃ (42)

ராமோ விராமோ விரஜோ மார்கோனேயோ னயோ‌உனயஃ
வீரஃ ஸக்திமதாம் ஸ்ரேஷ்டோ தர்மோதர்ம விதுத்தமஃ  (43)

வைகும்டஃ புருஷஃ ப்ராணஃ ப்ராணதஃ ப்ரணவஃ ப்றுதுஃ
ஹிரண்யகர்பஃ ஸத்ருக்னோ வ்யாப்தோ வாயுரதோக்ஷஜஃ (44)

றுதுஃ ஸுதர்ஸனஃ காலஃ பரமேஷ்டீ பரிக்ரஹஃ
உக்ரஃ ஸம்வத்ஸரோ தக்ஷோ விஸ்ராமோ விஸ்வதக்ஷிணஃ (45)

விஸ்தாரஃ ஸ்தாவர ஸ்தாணுஃ ப்ரமாணம் பீஜமவ்யயம்
அர்தோ‌உனர்தோ மஹாகோஸோ மஹாபோகோ மஹாதனஃ (46)

அனிர்விண்ணஃ ஸ்தவிஷ்டோ பூத்தர்மயூபோ மஹாமகஃ
னக்ஷத்ரனேமிர்-னக்ஷத்ரீ க்ஷமஃ, க்ஷாமஃ ஸமீஹனஃ (47)

யஜ்ஞ இஜ்யோ மஹேஜ்யஸ்ச க்ரது-ஸ்ஸத்ரம் ஸதாம்கதிஃ
ஸர்வதர்ஸீ விமுக்தாத்மா ஸர்வஜ்ஞோ ஜ்ஞானமுத்தமம் (48)

ஸுவ்ரதஃ ஸுமுகஃ ஸூக்ஷ்மஃ ஸுகோஷஃ ஸுகதஃ ஸுஹ்றுத்
மனோஹரோ ஜிதக்ரோதோ வீர பாஹுர்-விதாரணஃ (49)

ஸ்வாபனஃ ஸ்வவஸோ வ்யாபீ னைகாத்மா னைககர்மக்றுத்
வத்ஸரோ வத்ஸலோ வத்ஸீ ரத்னகர்போ தனேஸ்வரஃ (50)

தர்மகுப்-தர்மக்றுத்-தர்மீ ஸதஸத்-க்ஷரமக்ஷரம்
அவிஜ்ஞாதா ஸஹஸ்த்ராம்ஸுர்-விதாதா க்றுதலக்ஷணஃ (51)

கபஸ்தினேமிஃ ஸத்த்வஸ்தஃ ஸிம்ஹோ பூத மஹேஸ்வரஃ
ஆதிதேவோ மஹாதேவோ தேவேஸோ தேவப்றுத்-குருஃ (52)

உத்தரோ கோபதிர்-கோப்தா ஜ்ஞானகம்யஃ புராதனஃ
ஸரீர பூதப்றுத் போக்தா கபீம்த்ரோ பூரிதக்ஷிணஃ (53)

ஸோமபோ‌உம்றுதபஃ ஸோமஃ புருஜித் புருஸத்தமஃ
வினயோ ஜயஃ ஸத்யஸம்தோ தாஸார்ஹஃ ஸாத்வதாம் பதிஃ (54)

ஜீவோ வினயிதா ஸாக்ஷீ முகும்தோ‌உமித விக்ரமஃ
அம்போனிதிரனம்தாத்மா மஹோததி ஸயோம்தகஃ (55)

அஜோ மஹார்ஹஃ ஸ்வாபாவ்யோ ஜிதாமித்ரஃ ப்ரமோதனஃ
ஆனம்தோ னம்தனோனம்தஃ ஸத்யதர்மா த்ரிவிக்ரமஃ (56)

மஹர்ஷிஃ கபிலாசார்யஃ க்றுதஜ்ஞோ மேதினீபதிஃ
த்ரிபதஸ்-த்ரிதஸாத்யக்ஷோ மஹாஸ்றும்கஃ க்றுதான்தக்றுத் (57)

மஹாவராஹோ கோவிம்தஃ ஸுஷேணஃ கனகாம்கதீ
குஹ்யோ கபீரோ கஹனோ குப்தஸ்சக்ர கதாதரஃ (58)

வேதாஃ ஸ்வாம்கோ‌உஜிதஃ க்றுஷ்ணோ த்றுடஃ ஸம்கர்ஷணோ‌உச்யுதஃ
வருணோ வாருணோ வ்றுக்ஷஃ புஷ்கராக்ஷோ மஹாமனாஃ (59)

பகவான் பகஹா‌உ‌உனம்தீ வனமாலீ ஹலாயுதஃ
ஆதித்யோ ஜ்யோதிராதித்யஃ ஸஹிஷ்னுர்-கதிஸத்தமஃ (60)

ஸுதன்வா கம்டபரஸுர்-தாருணோ த்ரவிணப்ரதஃ
திவஸ்ப்றுக்-ஸர்வ த்றுக்வாஸோ வாசஸ்பதிரயோனிஜஃ (61)

த்ரிஸாமா ஸாமகஃ ஸாம னிர்வாணம் பேஷஜம் பிஷக்
ஸன்யாஸ க்றுச்சமஃ ஸாம்தோ னிஷ்டா ஸாம்திஃ பராயணம் (62)

ஸுபாம்கஃ ஸாம்திதஃ ஸ்ரஷ்டா குமுதஃ குவலேஸயஃ
கோஹிதோ கோபதிர்-கோப்தா வ்றுஷபாக்ஷோ வ்றுஷப்ரியஃ (63)

அனிவர்தீ னிவ்றுத்தாத்மா ஸம்க்ஷேப்தா க்ஷேமக்றுச்சிவஃ
ஸ்ரீவத்ஸவக்ஷாஃ ஸ்ரீவாஸஃ ஸ்ரீபதிஃ ஸ்ரீமதாம்வரஃ (64)

ஸ்ரீதஃ ஸ்ரீஸஃ ஸ்ரீனிவாஸஃ ஸ்ரீனிதிஃ ஸ்ரீவிபாவனஃ
ஸ்ரீதரஃ ஸ்ரீகரஃ ஸ்ரேயஃ ஸ்ரீமான் லோகத்ரயாஸ்ரயஃ (65)

ஸ்வக்ஷஃ ஸ்வம்கஃ ஸதானம்தோ னம்திர்-ஜ்யோதிர்-கணேஸ்வரஃ
விஜிதாத்மா விதேயாத்மா ஸத்கீர்தி-ச்சின்ன ஸம்ஸயஃ (66)

உதீர்ணஃ ஸர்வதஸ்சக்ஷு ரனீஸஃ ஸாஸ்வதஸ்திரஃ
பூஸயோ பூஷணோ பூதிர்-விஸோகஃ ஸோகனாஸனஃ (67)

அர்சிஷ்மா னர்சிதஃ கும்போ விஸுத்தாத்மா விஸோதனஃ
அனிருத்தோ‌உப்ரதிரதஃ ப்ரத்யும்னோ‌உமித விக்ரமஃ (68)

காலனேமினிஹா வீரஃ ஸௌரிஃ ஸூரஃ ஜனேஸ்வரஃ
த்ரிலோகாத்மா த்ரிலோகேஸஃ கேஸவஃ கேஸிஹா ஹரிஃ (69)

காமதேவஃ காமபாலஃ காமீ காம்தஃ க்றுதாகமஃ
அனிர்தேஸ்யவபுர்-விஷ்ணுர்-விரோ‌உனம்தோ தனம்ஜயஃ (70)

ப்ரஹ்மண்யோ ப்ரஹ்மக்றுத் ப்ரஹ்மா ப்ரஹ்ம ப்ரஹ்மவிவர்தனஃ
ப்ரஹ்மவித்-ப்ராஹ்மணோ ப்ரஹ்மீ ப்ரஹ்மஜ்ஞோ ப்ராஹ்மணப்ரியஃ (71)

மஹாக்ரமோ மஹாகர்மா மஹாதேஜா மஹோரகஃ
மஹாக்ரதுர்-மஹாயஜ்வா மஹாயஜ்ஞோ மஹாஹவிஃ (72)

ஸ்தவ்யஃ ஸ்தவப்ரியஃ ஸ்தோத்ரம் ஸ்துதிஃ ஸ்தோதா ரணப்ரியஃ
பூர்ணஃ பூரயிதா புண்யஃ புண்ய கீர்தி ரனாமயஃ (73)

மனோஜவ-ஸ்தீர்தகரோ வஸுரேதா வஸுப்ரதஃ
வஸுப்ரதோ வாஸுதேவோ வஸுர்-வஸுமனா ஹவிஃ (74)

ஸத்கதிஃ ஸத்க்றுதிஃ ஸத்தா ஸத்பூதிஃ ஸத்பராயணஃ
ஸூரஸேனோ யதுஸ்ரேஷ்டஃ ஸன்னிவாஸஃ ஸுயாமுனஃ (75)

பூதாவாஸோ வாஸுதேவஃ ஸர்வாஸு னிலயோ‌உனலஃ
தர்பஹா தர்பதோ த்றுப்தோ துர்தரோ‌உதாபராஜிதஃ (76)

விஸ்வமூர்திர்-மஹாமூர்திர்-தீப்தமூர்தி ரமூர்திமான்
அனேக மூர்திரவ்யக்தஃ ஸதமூர்திஃ ஸதானனஃ (77)

ஏகோ னைகஃ ஸவஃ கஃ கிம் யத்தத்-பதம னுத்தமம்
லோகபம்துர்-லோகனாதோ மாதவோ பக்தவத்ஸலஃ (78)

ஸுவர்ணவர்ணோ ஹேமாம்கோ வராம்கஸ்சம்தனாம்கதீ
வீரஹா விஷமஃ ஸூன்யோ க்றுதா ஸீரசலஸ்சலஃ (79)

அமானீ மானதோ மான்யோ லோகஸ்வாமீ த்ரிலோகத்றுத்
ஸுமேதா மேதஜோ தன்யஃ ஸத்யமேதா தராதரஃ (80)

தேஜோவ்றுஷோ த்யுதிதரஃ ஸர்வஸஸ்த்ர ப்றுதாம்வரஃ
ப்ரக்ரஹோ னிக்ரஹோ வ்யக்ரோ னைகஸ்றும்கோ கதாக்ரஜஃ (81)

சதுர்மூர்தி ஸ்சதுர்பாஹு ஸ்சதுர்வ்யூஹ ஸ்சதுர்கதிஃ
சதுராத்மா சதுர்பாவஃ சதுர்வேத விதேகபாத் (82)

ஸமாவர்தோ‌உனிவ்றுத்தாத்மா துர்ஜயோ துரதிக்ரமஃ
துர்லபோ துர்கமோ துர்கோ துராவாஸோ துராரிஹா (83)

ஸுபாம்கோ லோகஸாரம்கஃ ஸுதம்துஃ தம்துவர்தனஃ
இம்த்ரகர்மா மஹாகர்மா க்றுதகர்மா க்றுதாகமஃ (84)

உத்பவஃ ஸும்தரஃ ஸும்தோ ரத்னனாபஃ ஸுலோசனஃ
அர்கோ வாஜஸனஃ ஸ்றும்கீ ஜயம்தஃ ஸர்வவிஜ்ஜயீ (85)

ஸுவர்ணபிம்து ரக்ஷோப்யஃ ஸர்வவாகீ ஸ்வரேஸ்வரஃ
மஹாஹ்றுதோ மஹாகர்தோ மஹாபூதோ மஹானிதிஃ (86)

குமுதஃ கும்தரஃ கும்தஃ பர்ஜன்யஃ பாவனோ‌உனிலஃ
அம்றுதாஸோ‌உம்றுதவபுஃ ஸர்வஜ்ஞஃ ஸர்வதோமுகஃ (87)

ஸுலபஃ ஸுவ்ரதஃ ஸித்தஃ ஸத்ருஜிச்சத்ருதாபனஃ
ன்யக்ரோதோ தும்பரோ‌உஸ்வத்தஃ சாணூராம்த்ர னிஷூதனஃ (88)

ஸஹஸ்ரார்சிஃ ஸப்தஜிஹ்வஃ ஸப்தைதாஃ ஸப்தவாஹனஃ
அமூர்தி ரனகோ‌உசிம்த்யோ பயக்றுத்-பயனாஸனஃ (89)

அணுர்-ப்றுஹத்-க்றுஸஃ ஸ்தூலோ குணப்றுன்னிர்குணோ மஹான்
அத்றுதஃ ஸ்வத்றுதஃ ஸ்வாஸ்யஃ ப்ராக்வம்ஸோ வம்ஸவர்தனஃ (90)

பாரப்றுத்-கதிதோ யோகீ யோகீஸஃ ஸர்வகாமதஃ
ஆஸ்ரமஃ ஸ்ரமணஃ, க்ஷாமஃ ஸுபர்ணோ வாயுவாஹனஃ (91)

தனுர்தரோ தனுர்வேதோ தம்டோ தமயிதா தமஃ
அபராஜிதஃ ஸர்வஸஹோ னியம்தா‌உனியமோ‌உயமஃ (92)

ஸத்த்வவான் ஸாத்த்விகஃ ஸத்யஃ ஸத்ய தர்ம பராயணஃ
அபிப்ராயஃ ப்ரியார்ஹோ‌உர்ஹஃ ப்ரியக்றுத்-ப்ரீதிவர்தனஃ (93)

விஹாய ஸகதிர்-ஜ்யோதிஃ ஸுருசிர்-ஹுதபுக்விபுஃ
ரவிர்-விரோசனஃ ஸூர்யஃ ஸவிதா ரவிலோசனஃ (94)

அனம்தோ ஹுதபுக் போக்தா ஸுகதோ னைகஜோ‌உக்ரஜஃ
அனிர்விண்ணஃ ஸதாமர்ஷீ லோகதிஷ்டான மத்புதஃ (95)

ஸனாத் ஸனாதனதமஃ கபிலஃ கபிரவ்யயஃ
ஸ்வஸ்திதஃ ஸ்வஸ்திக்றுத்-ஸ்வஸ்திஃ ஸ்வஸ்திபுக் ஸ்வஸ்திதக்ஷிணஃ (96)

அரௌத்ரஃ கும்டலீ சக்ரீ விக்ரம்யூர்ஜிதஸாஸனஃ
ஸப்தாதிகஃ ஸப்தஸஹஃ ஸிஸிரஃ ஸர்வரீகரஃ (97)

அக்ரூரஃ பேஸலோ தக்ஷோ தக்ஷிணஃ, க்ஷமிணாம் வரஃ
வித்வத்தமோ வீதபயஃ புண்யஸ்ரவண கீர்தனஃ (98)

உத்தாரணோ துஷ்க்றுதிஹா புண்யோ துஃஸ்வப்னனாஸனஃ
வீரஹா ரக்ஷணஃ ஸம்தோ ஜீவனஃ பர்யவஸ்திதஃ (99)

அனம்தரூப‌உனம்த ஸ்ரீர்-ஜிதமன்யுர்-பயாபஹஃ
சதுரஸ்ரோ கபீராத்மா விதிஸோ வ்யாதிஸோ திஸஃ (100)

அனாதிர்-பூர்புவோ லக்ஷ்மீஃ ஸுவீரோ ருசிராம்கதஃ
ஜனனோ ஜனஜன்மாதிர்-பீமோ பீம பராக்ரமஃ (101)

ஆதார னிலயோ‌உதாதா புஷ்பஹாஸஃ ப்ரஜாகரஃ
ஊர்த்வகஃ ஸத்பதாசாரஃ ப்ராணதஃ ப்ரணவஃ பணஃ (102)

ப்ரமாணம் ப்ராணனிலயஃ ப்ராணப்றுத் ப்ராணஜீவனஃ
தத்த்வம் தத்த்வ விதேகாத்மா ஜன்மம்றுத்யு ஜராதிகஃ (103)

பூர்புவஃ ஸ்வஸ்தருஸ்தாரஃ ஸவிதா ப்ரபிதாமஹஃ
யஜ்ஞோ யஜ்ஞபதிர்-யஜ்வா யஜ்ஞாம்கோ யஜ்ஞவாஹனஃ (104)

யஜ்ஞப்றுத் யஜ்ஞக்றுத் யஜ்ஞீ யஜ்ஞபுக் யஜ்ஞஸாதனஃ
யஜ்ஞான்தக்றுத் யஜ்ஞ குஹ்ய மன்னமன்னாத ஏவ ச (105)

ஆத்மயோனிஃ ஸ்வயம்ஜாதோ வைகானஃ ஸாமகாயனஃ
தேவகீனம்தனஃ ஸ்ரஷ்டா க்ஷிதீஸஃ பாபனாஸனஃ (106)

ஸம்கப்றுன்னம்தகீ சக்ரீ ஸாங்க தன்வா கதாதரஃ
ரதாம்கபாணி ரக்ஷோப்யஃ ஸர்வப்ரஹரணாயுதஃ (107)

ஸ்ரீ ஸர்வப்ரஹரணாயுத ஓம் னம இதி

வனமாலீ கதீ ஸாங்கீ ஸம்கீ சக்ரீ ச னம்தகீ
ஸ்ரீமான்னாராயணோ விஷ்ணுர்-வாஸுதேவோ‌உபிரக்ஷது (108)

உத்தர பாகம் – Vishnu Sahasranamam Lyrics In Tamil (விஷ்ணு சஹஸ்ரநாமம் தமிழில் பாடல் வரிகள்)

பலஸ்ருதிஃ

இதீதம் கீர்தனீயஸ்ய கேஸவஸ்ய மஹாத்மனஃ
னாம்னாம் ஸஹஸ்ரம் திவ்யானா மஸேஷேண ப்ரகீர்திதம் (1)

ய இதம் ஸ்றுணுயான்னித்யம் யஸ்சாபி பரிகீர்தயேத்
னாஸுபம் ப்ராப்னுயாத் கிம்சித்-ஸோ‌உமுத்ரேஹ ச மானவஃ (2)

வேதாம்தகோ ப்ராஹ்மணஃ ஸ்யாத் க்ஷத்ரியோ விஜயீ பவேத்
வைஸ்யோ தனஸம்றுத்தஃ ஸ்யாத் ஸூத்ரஃ ஸுக மவாப்னுயாத் (3)

தர்மார்தீ ப்ராப்னுயாத்தர்ம மர்தார்தீ சார்த மாப்னுயாத்
காமான வாப்னுயாத் காமீ ப்ரஜார்தீ சாப்னுயாத் ப்ரஜாம் (4)

பக்திமான் யஃ ஸதோத்தாய ஸுசிஃ ஸத்கதமானஸஃ
ஸஹஸ்ரம் வாஸுதேவஸ்ய னாம்னாமேதத் ப்ரகீர்தயேத் (5)

யஸஃ ப்ராப்னோதி விபுலம் யாதி ப்ராதான்யமேவ ச
அசலாம் ஸ்ரியமாப்னோதி ஸ்ரேயஃ ப்ராப்னோத்ய னுத்தமம் (6)

ன பயம் க்வசிதாப்னோதி வீர்யம் தேஜஸ்ச விம்ததி
பவத்யரோகோ த்யுதிமான் பலரூப குணான்விதஃ (7)

ரோகார்தோ முச்யதே ரோகாத்-பத்தோ முச்யேத பம்தனாத்
பயான்-முச்யேத பீதஸ்து முச்யேதாபன்ன ஆபதஃ (8)

துர்காண்யதிதர த்யாஸு புருஷஃ புருஷோத்தமம்
ஸ்துவன்னாம ஸஹஸ்ரேண னித்யம் பக்தி ஸமன்விதஃ (9)

வாஸுதேவாஸ்ரயோ மர்த்யோ வாஸுதேவ பராயணஃ
ஸர்வபாப விஸுத்தாத்மா யாதி ப்ரஹ்ம ஸனாதனம் (10)

ன வாஸுதேவ பக்தானா மஸுபம் வித்யதே க்வசித்
ஜன்ம ம்றுத்யு ஜராவ்யாதி பயம் னைவோபஜாயதே (11)

இமம் ஸ்தவமதீயானஃ ஸ்ரத்தாபக்தி ஸமன்விதஃ
யுஜ்யேதாத்ம ஸுகக்ஷாம்தி ஸ்ரீத்றுதி ஸ்ம்றுதி கீர்திபிஃ (12)

ன க்ரோதோ ன ச மாத்ஸர்யம் ன லோபோ னாஸுபாமதிஃ
பவம்தி க்றுதபுண்யானாம் பக்தானாம் புருஷோத்தமே (13)

த்வௌஃ ஸ சம்த்ரார்க னக்ஷத்ரா கம் திஸோ பூர்மஹோததிஃ
வாஸுதேவஸ்ய வீர்யேண வித்றுதானி மஹாத்மனஃ (14)

ஸஸுராஸுர கம்தர்வம் ஸயக்ஷோரக ராக்ஷஸம்
ஜகத்வஸே வர்ததேதம் க்றுஷ்ணஸ்ய ஸ சராசரம் (15)

இம்த்ரியாணி மனோபுத்திஃ ஸத்த்வம் தேஜோ பலம் த்றுதிஃ
வாஸுதேவாத்ம கான்யாஹுஃ, க்ஷேத்ரம் க்ஷேத்ரஜ்ஞ ஏவ ச (16)

ஸர்வாகமானா மாசாரஃ ப்ரதமம் பரிகல்பதே
ஆசர ப்ரபவோ தர்மோ தர்மஸ்ய ப்ரபுரச்யுதிஃ (17)

றுஷயஃ பிதரோ தேவா மஹாபூதானி தாதவஃ
ஜம்கமா ஜம்கமம் சேதம் ஜகன்னாராயணோத்பவம் (18)

யோகோஜ்ஞானம் ததா ஸாம்க்யம் வித்யாஃ ஸில்பாதிகர்ம ச
வேதாஃ ஸாஸ்த்ராணி விஜ்ஞானமேதத் ஸர்வம் ஜனார்தனாத் (19)

ஏகோ விஷ்ணுர்-மஹத்-பூதம் ப்றுதக்பூதா ன்யனேகஸஃ
த்ரீன்லோகான் வ்யாப்ய பூதாத்மா பும்க்தே விஸ்வபுகவ்யயஃ (20)

இமம் ஸ்தவம் பகவதோ விஷ்ணோர்-வ்யாஸேன கீர்திதம்
படேத்ய இச்சேத்-புருஷஃ ஸ்ரேயஃ ப்ராப்தும் ஸுகானி ச (21)

விஸ்வேஸ்வரமஜம் தேவம் ஜகதஃ ப்ரபுமவ்யயம்
பஜம்தி யே புஷ்கராக்ஷம் ன தே யாம்தி பராபவம் (22)

ன தே யாம்தி பராபவம் ஓம் னம இதி

அர்ஜுன உவாச – Vishnu Sahasranamam Lyrics In Tamil (விஷ்ணு சஹஸ்ரநாமம் தமிழில் பாடல் வரிகள்)

பத்மபத்ர விஸாலாக்ஷ பத்மனாப ஸுரோத்தம
பக்தானா மனுரக்தானாம் த்ராதாபவ ஜனார்தன (23)

ஸ்ரீபகவான் உவாச – Vishnu Sahasranamam Lyrics In Tamil (விஷ்ணு சஹஸ்ரநாமம் தமிழில் பாடல் வரிகள்)

யோ மாம் னாம ஸஹஸ்ரேண ஸ்தோதுமிச்சதி பாம்டவ
ஸோ‌உஹமேகேன ஸ்லோகேன ஸ்துத ஏவ ன ஸம்ஸயஃ (24)

ஸ்துத ஏவ ன ஸம்ஸய ஓம் னம இதி

வ்யாஸ உவாச – Vishnu Sahasranamam Lyrics In Tamil (விஷ்ணு சஹஸ்ரநாமம் தமிழில் பாடல் வரிகள்)

வாஸனாத்-வாஸுதேவஸ்ய வாஸிதம் புவனத்ரயம்
ஸர்வபூத னிவாஸோ‌உஸி வாஸுதேவ னமோஸ்துதே (25)

ஸ்ரீவாஸுதேவ னமோஸ்துத ஓம் னம இதி

பார்வத்யுவாச – Vishnu Sahasranamam Lyrics In Tamil (விஷ்ணு சஹஸ்ரநாமம் தமிழில் பாடல் வரிகள்)

கேனோபாயேன லகுனா விஷ்ணோர்-னாம ஸஹஸ்ரகம்
பட்யதே பம்டிதைர்-னித்யம் ஸ்ரோது மிச்சாம்யஹம் ப்ரபோ (26)

ஈஸ்வர உவாச – Vishnu Sahasranamam Lyrics In Tamil (விஷ்ணு சஹஸ்ரநாமம் தமிழில் பாடல் வரிகள்)

ஸ்ரீராம ராம ராமேதி ரமே ராமே மனோரமே
ஸஹஸ்ரனாம தத்துல்யம் ராமனாம வரானனே (27)

ஸ்ரீராம னாம வரானன ஓம் னம இதி

ப்ரஹ்மோவாச – Vishnu Sahasranamam Lyrics In Tamil (விஷ்ணு சஹஸ்ரநாமம் தமிழில் பாடல் வரிகள்)

னமோ‌உஸ்த்வனம்தாய ஸஹஸ்ரமூர்தயே ஸஹஸ்ர பாதாக்ஷி ஸிரோரு பாஹவே
ஸஹஸ்ர னாம்னே புருஷாய ஸாஸ்வதே ஸஹஸ்ரகோடீ யுக தாரிணே னமஃ (28)

ஸஹஸ்ர கோடீ யுகதாரிணே னம ஓம் னம இதி

ஸம்ஜய உவாச – Vishnu Sahasranamam Lyrics In Tamil (விஷ்ணு சஹஸ்ரநாமம் தமிழில் பாடல் வரிகள்)

யத்ர யோகேஸ்வரஃ க்றுஷ்ணோ யத்ர பார்தோ தனுர்தரஃ
தத்ர ஸ்ரீர்-விஜயோ பூதிர்-த்ருவா னீதிர்-மதிர்-மம (29)

ஸ்ரீ பகவான் உவாச – Vishnu Sahasranamam Lyrics In Tamil (விஷ்ணு சஹஸ்ரநாமம் தமிழில் பாடல் வரிகள்)

அனன்யாஸ்சிம்த யம்தோ மாம் யே ஜனாஃ பர்யுபாஸதே
தேஷாம் னித்யாபியுக்தானாம் யோகக்ஷேமம் வஹாம்யஹம் (30)

பரித்ராணாய ஸாதூனாம் வினாஸாய ச துஷ்க்றுதாம்
தர்ம ஸம்ஸ்தாபனார்தாய ஸம்பவாமி யுகே யுகே (31)

ஆர்தாஃ விஷண்ணாஃ ஸிதிலாஸ்ச பீதாஃ கோரேஷு ச வ்யாதிஷு வர்தமானாஃ
ஸம்கீர்த்ய னாராயண ஸப்தமாத்ரம் விமுக்த துஃகாஃ ஸுகினோ பவம்தி (32)

காயேன வாசா மனஸேம்த்ரி யைர்வா புத்த்யாத்மனா வா ப்ரக்றுதேஃ ஸ்வபாவாத்
கரோமி யத்யத்-ஸகலம் பரஸ்மை னாராயணாயேதி ஸமர்பயாமி (33)

[VIDEO] – Vishnu Sahasranamam Lyrics In Tamil (விஷ்ணு சஹஸ்ரநாமம் தமிழில் பாடல் வரிகள்)

Vishnu Sahasranamam Lyrics In Tamil PDF Download (விஷ்ணு சஹஸ்ரநாமம் தமிழில் பாடல் வரிகள் PDF Download)


onehindudharma.org

इस महत्वपूर्ण लेख को भी पढ़ें - Vishnu Sahasranamam Lyrics In Kannada (ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮದ ಸಾಹಿತ್ಯ)

Leave a Comment

आज का पंचांग जानने के लिए यहाँ पर क्लिक करें।

X

You cannot copy content of this page